فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٤٩: ای برده نماز من ز هنگام

ای بــرده نـمــاز مـن ز هـنـگــامهـین وقـت نـمـاز شـد بـیارامای خـورده تـو خـون صـد قـلـندرای بـر تـو حـلال خون بـیاشامعـشـق تـو و آنگـهی سـلـامـتای د…

ای بــرده نـمــاز مـن ز هـنـگــامهـین وقـت نـمـاز شـد بـیارام
ای خـورده تـو خـون صـد قـلـندرای بـر تـو حـلال خون بـیاشام
عـشـق تـو و آنگـهی سـلـامـتای دشمن ننگ و دشمن نام
مـسـتـی تـو وانگـهی سـر و پـادیـوانـه وانـگـهـی سـرانـجــام
یـک حـرف بـپـرسـمـت بـگـوییدلسـوخـتـه دیده چـنین خـام
پیداست که یار من ملول استخاموش شدم بـه کام و ناکام

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج