فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٤٧: چون ذره به رقص اندرآییم

چــون ذره بــه رقــص انـدرآیـیـمخـورشـیـد تـو را مـسـخـر آییـمدر هر سحری ز مشرق عشقهـمـچـون خـورشـید مـا بـرآییمدر خـشـک و تـر جـهان بـتـابـیمنی خشک ش…

چــون ذره بــه رقــص انـدرآیـیـمخـورشـیـد تـو را مـسـخـر آییـم
در هر سحری ز مشرق عشقهـمـچـون خـورشـید مـا بـرآییم
در خـشـک و تـر جـهان بـتـابـیمنی خشک شویم و نی تر آییم
بـس نـالـه مـس هـا شـنـیـدیمکــای نــور بــتــاب تــا زر آیـیــم
از بـــهــر نــیــاز و درد ایــشــانمـا بــر سـر چـرخ و اخـتـر آیـیـم
از سـیمبـری کـه هسـت دلـبـراز بــهـر قــلــاده عــنــبــر آیـیـم
زان خـرقه خـویش ضـرب کردیمتـا زین بـه قبـای شـشـتـر آییم
مـا صــرف کـشــان راه فـقـریـمسـرمـسـت نـبـیـذ احـمـر آیـیـم
گــر زهـر جــهـان نـهـنـد بــر مـااز بــاطـن خـویـش شـکـر آیـیـم
آن روز کــه پــردلــان گــریــزنــددر عـین وغـا چـو سـنـجـر آییـم
از خــون عــدو نــبــیـذ ســازیـموانـگـه بـکـشـیم و خـنـجـر آییم
مـا حـلـقـه عـاشـقـان مسـتـیمهـر روز چـو حـلـقـه بـر در آیـیـم
طــغــرای امــان مـا نـوشــت اوکـی از اجـلـی بـه غـرغـر آیـیـم
انـدر مـلــکــوت و لــامـکــان مـابــر کــره چــرخ اخــضــر آیــیــم
از عـالـم جـسـم خـفـیه گـردیمدر عـالـم عـشــق اظـهـر آیـیـم
در جـسم شده ست روح طاهربـی جـسـم شویم و اطهر آییم
شمس تـبـریز جـان جـان استدر بـــرج ابـــد بـــرابـــر آیـــیـــم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج