فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٤٦: ما صحبت همدگر گزینیم

مـا صـحـبـت همـدگـر گـزینـیمبــر دامـن هـمـدگــر نـشــیـنـیـمیاران همـه پـیشـتـر نـشـینـیدتــا چــهـره هـمـدگـر بــبــیـنـیـمما را ز درون موافـقـت هاس…

مـا صـحـبـت همـدگـر گـزینـیمبــر دامـن هـمـدگــر نـشــیـنـیـم
یاران همـه پـیشـتـر نـشـینـیدتــا چــهـره هـمـدگـر بــبــیـنـیـم
ما را ز درون موافـقـت هاسـتتـا ظـن نـبـری کـه مـا هـمـینـیم
این دم که نشسته ایم با هممـی بـر کـف و گـل در آسـتـینیم
از عــیـن بــه غـیـب راه داریـمزیــرا هــمــراه پـــیــک دیــنــیــم
از خــانــه بــه بـــاغ راه داریــمهـمـسـایه سـرو و یـاسـمـینـیم
هــر روز بــه بـــاغ انــدرآیــیــمگل های شـکـفـتـه صـد بـبـینیم
وز بــهـر نــثــار عــاشــقــان رادامــن دامــن ز گــل بــچــیـنـیـم
از بــاغ هـر آنـچ جـمـع کـردیـمدر پــیـش نـهـیـم و بــرگـزیـنـیـم
از مــا دل خــویـش درمـدزدیـدمــا دزد نــه ایــم مــا امــیـنــیـم
ایـنـک دم مـا نـســیـم آن گـلمـا گـلـبــن گـلـشــن یـقــیـنـیـم
عـالـم پـر شـد نـسـیم آن گـلیعـنـی کـه بـیا کـه مـا چـنـینـیم
بـومـان بـبـرد چـو بـوی بـردیـممـه مـان کـند ار چـه مـا کـهینیم
هر چـند کمین غلام عـشـقیمچون عشق نشسته در کمینیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج