فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٧٤٦: از خصم کجروست چه غم راست خانه را؟

از خـصم کجـروست چـه غم راست خـانه را؟تـیر کـج اسـت آیه رحـمـت نـشـانه رااشـک از دل دو نـیـم شـود بــا اثـر کـه خـاککـرد از خـراش سـینه بـرومـند دانه ر…

از خـصم کجـروست چـه غم راست خـانه را؟تـیر کـج اسـت آیه رحـمـت نـشـانه را
اشـک از دل دو نـیـم شـود بــا اثـر کـه خـاککـرد از خـراش سـینه بـرومـند دانه را
از غــافــلـان زبــان نـصــیـحــت کـشــیـده دارضایع مکن بـه اسـب حـرون تـازیانه را
دل را مـده عـنـان تـصـرف بــه دسـت نـفـساز دزد پـــاس دار کــلــیــد خـــزانــه را
مرغـی که زیرک اسـت درین طـرفـه صـیدگاهبـینـد بـه یـک نـظـر گـره دام و دانـه را
ز اصــلــاح بـــی نــیــاز بـــود خــط اوســتـــادزنهار ره مـده بـه خـط سـبـز شـانه را
چون غافلان فریب خوشامد مخور که هستدر پـرده خـوابـهای گران این فسانه را
تـا همـچـو بـاد، عـمر سـبـکـرو نرفـتـه اسـتسستی مکن، ز کاه جدا ساز دانه را
آه هـواپــرســت بــه مــقــصــد نـمـی رســدنـتـوان زدن بـه تـیر هوایی نـشـانـه را
ممنون شـوم ز هر کـه بـه من کـج کـند نگـاهتـیر کـج اسـت آیه رحـمـت نـشـانه را
ایـن زهـر، ســازگـار بــه عـادت نـمـی شــودبـرخـورد کـنم چـگـونه گـوارا زمانه را؟
دارد هـمـان سـر از پــی مـا سـیـل حـادثــاتصائب بـه آب اگر چه رساندیم خانه را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج