فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٧٤٥: ما آفت جان عاشقانیم

مــا آفــت جــان عــاشــقــانــیـمنـی خـانـه نـشـین و خـانـه بـانیمانــدر دل تــو اگــر خــیـال اســتمــی پــنــداری کــه مــا نــدانـیـماســرار خــیـ…

مــا آفــت جــان عــاشــقــانــیـمنـی خـانـه نـشـین و خـانـه بـانیم
انــدر دل تــو اگــر خــیـال اســتمــی پــنــداری کــه مــا نــدانـیـم
اســرار خــیـال هــا نــه مــایـیـمهــر ســودا را نــه مــا پـــزانــیــم
دل هــا بـــر مــا کــبـــوتــرانــنــدهـر لـحـظـه بـه جـانـبـی پـرانـیـم
تن گفت به جان از این نشان کوجان گفت که سر به سر نشانیم
آخـر تـو بـه گـفـت خـویش بـنـگـرکـانـدر دهـن تــو مـی نـشــانـیـم
هــر دم بـــغــل تـــو را گــرفــتــهدر راحــت و رنـج مـی کـشــانـیـم
تــا آتــش و آب و بـــادطــبــعــیمــا بــاده خــاکــیـت چــشــانـیـم
وان گــاه دهــان تــو بــشــویـیـمآن جــا بــرسـی کـه مـا نـهـانـیـم
چـون رخـت تـو در نهان کشیدیمآنـگـه بـینـی کـه مـا چـه سـانـیم
چـون نقـش تـو از زمـین بـبـردیمدانــی کــه عــجــایــب زمــانــیـم
هـر ســو نـگـری زمـان نـبــیـنـیپــس لـاف زنـی کــه لـامـکــانـیـم
هـمــرنــگ دلــت شــود تــن تــودر رقـص آیی کـه جـمـلـه جـانـیم
لـب بـر لـب مـا نهی تـو بـی لـباقــرار کــنــی کــه هـمــزبــانــیـم
ای شـمس الـدین و شـاه تـبـریزاز بــنـدگــیـت شــهـنـشــهـانـیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج