فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٤٥: صبا برون نرود از غبار خاطر من

صــبـــا بــرون نــرود از غــبـــار خــاطــر مــنفزون ز بـرگ درخت است بـار خـاطر مندر آسـمـان بـنشـیند بـه خـاک، تـیر شـهابچـنین بـلـند شـود گـر غـبـا…

صــبـــا بــرون نــرود از غــبـــار خــاطــر مــنفزون ز بـرگ درخت است بـار خـاطر من
در آسـمـان بـنشـیند بـه خـاک، تـیر شـهابچـنین بـلـند شـود گـر غـبـار خـاطـر من
ز تـازه رویی من بـاغ اگر چـه سیراب اسـتز بـار سـرو فـزون اسـت بـار خـاطـر مـن
عرق به چهره صافت، که چشم بد مرساد!نمونه ای است ز صبـر و قرار خـاطر من
سـحـاب گـرد یتـیمی ز روی گوهر شـسـتهـمـان غـبــار بـود پـرده دار خـاطـر مـن
عــیـار خــاطــر صــافــم اگــر نــمــی دانــیبــگـیـر از آیـنـه خــود عـیـار خــاطـر مـن
بـه تنگدستی و بـی حاصلی خوشم صائبچو سرو بی ثمری نیست بار خاطر من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج