فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧٤٤: هوای جام صبوح و می شبانه مکن

هــوای جــام صــبــوح و مــی شــبــانــه مــکــندل چـو کـعـبـه خـود را شـرابــخـانـه مـکـندو تـــیــغ را نــکـــشـــد یــک نــیــام در آغـــوشبــرون ن…

هــوای جــام صــبــوح و مــی شــبــانــه مــکــندل چـو کـعـبـه خـود را شـرابــخـانـه مـکـن
دو تـــیــغ را نــکـــشـــد یــک نــیــام در آغـــوشبــرون نـرفـتـه ز خـود یـاد آن یـگـانـه مـکـن
به جستجوی تو هر خوشه صد زبان شده استبـرای نان دل خـود چـاک همچـو دانه مکـن
تـو نـونـیـاز و زمـانـه اسـت کـهـنـه کـشـتـی گـیرتـلـاش کـشـتـی خـصـمـانه بـا زمانه مکـن
حــضــور تــیـره دلــان ســرمــه ســای آوازســتدر آن چـمـن کـه بــود زاغ، آشـیـانـه مـکـن
مـبــاد شــانـه شـمـشـاد دلـشـکـســتــه شـوددگر به دست، سر زلف خویش شانه مکن
درین دو هفـتـه کـه گل گرم محـمل آرایی اسـتدمـاغ صــرف ســرانـجــام آشــیـانـه مـکـن
بـه گرد کعبـه نگشتـن ز سسـت عزمی تـوستگـران رکــابــی تــوفــیـق را بــهـانـه مـکــن
دریـن زمـانـه کـه دشــمـن ز خــانـه مـی خــیـزددلـیـر تـکـیـه بــه خـاشـاک آشـیـانـه مـکـن
چـو قـطـره تـن بــه جـلـای وطـن مـده ز مـحـیـطســوار ابــر مـشــو، بــرق تــازیـانـه مـکــن
چــو داغ لـالـه گــره کــن نـفــس بــه دل صــائبز تــنـگ حــوصـلـگـی آه عـاشـقـانـه مـکـن
ازیــن غــزل دل عــشــاق ســوخـــتـــی صــائبدگـر خــیـال غـزل هـای عـاشـقـانـه مـکـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج