فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٤٤: مگذار بر زمین دل شبها پیاله را

مــگــذار بـــر زمــیــن دل شــبـــهــا پــیــالــه رااز بــاده بــرگ لــالـه کــن ایـن داغ لـالـه رانـتــوان ز مــن گــرفــت بــه عــمــر دراز خــضــ…

مــگــذار بـــر زمــیــن دل شــبـــهــا پــیــالــه رااز بــاده بــرگ لــالـه کــن ایـن داغ لـالـه را
نـتــوان ز مــن گــرفــت بــه عــمــر دراز خــضــرکــیـفــیـت بــلــنــد شــراب دو ســالــه را
ساقی چنان خوش است که گر می کمی کندپـر می کـند بـه گردش چـشـمی پـیاله را
اشــک اســت غــمــگــســار دل داغــدیـدگــانشـبــنـم کـنـد خــنـک جــگـر گـرم لـالـه را
تأثــیـر نـالــه در دل ســنـگــیـن فــزونـتــرســتدر کـوه، جـلـوه هـای دوبـالـاسـت نـالـه را
پـــروانـــه نـــجـــات بــــود درد و داغ عـــشـــقشیرازه کن بـه رشتـه جـان این رسـاله را
رویی کـز او سـتـاره من سـوخـت چـون سـپـنددر خـون کـشـید مـردمک چـشـم هالـه را
نـتــوان بــه چــشـم یـار ز شـوخــی نـگـاه کـردوحـشـت بـود ز سـایه خـود ایـن غـزالـه را
رخــســار او ز گــریـه مــن خــط ســبــز یـافــتخون مشک می شود به جگر برگ لاله را
صــائب تــوان بــه زور شــراب کــهــن کــشــیـداز سـیـنـه ریـشـه هـای غـم دیـرسـالـه را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج