فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٧٤٤: از اصل چو حورزاد باشیم

از اصـل چــو حــورزاد بــاشــیـمشاید که همیشه شاد باشیممــا داد طــرب دهــیــم تـــا مــادر عـشــق امـیـرداد بــاشــیـمچــون عـشـق بــنـا نـهـاد مـا ر…

از اصـل چــو حــورزاد بــاشــیـمشاید که همیشه شاد باشیم
مــا داد طــرب دهــیــم تـــا مــادر عـشــق امـیـرداد بــاشــیـم
چــون عـشـق بــنـا نـهـاد مـا رادانـی کـه نـکـونـهـاد بــاشــیـم
در عـشــق تــوام گـشــاد دیـدهچون عشق تو بـاگشاد باشیم
ما را چـو مراد بـی مرادی استپـس مـا همه بـر مـراد بـاشـیم
چـون بـنـده بـنـدگـان عـشـقـیمکـیـخـسـرو و کـیقـبـاد بـاشـیم
چـون یوسـف آن عـزیـز مـصـریمهـر چـنـد کـه در مـزاد بـاشـیم
بر چهره یوسفی حجابی استانـدر پــس پــرده راد بــاشــیـم
خــود بـــاد حــجـــاب را ربـــایــدمـا مـنـتــظــران بــاد بــاشــیـم
مـا دل بـه صـلـاح دین سـپـردیمتــا در دل او بــه یـاد بــاشــیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج