فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٤٣: گر از غم عشق عار داریم

گـر از غـم عـشــق عــار داریـمپس ما به جهان چه کار داریمیــا رب تـــو مــده قـــرار مـــا راگــر بـــی رخ تــو قــرار داریــمای یـوسـف یوسـفـان کـجـای…

گـر از غـم عـشــق عــار داریـمپس ما به جهان چه کار داریم
یــا رب تـــو مــده قـــرار مـــا راگــر بـــی رخ تــو قــرار داریــم
ای یـوسـف یوسـفـان کـجـاییمــــا روی در آن دیـــار داریـــم
هر صبح بر آن دو زلف مشکینچــون بــاد صــبــا گـذار داریـم
چـون حـلقه زلف خـود شماریمـا چـشـم در آن شـمار داریم
چـشـم تـو شـکـار کـرد جـان رامـا دیـده در آن شــکــار داریـم
ای آب حــــیـــات در کــــنـــارتایـن آتــش از آن کــنــار داریـم
زان لاله ستـان چه زار گشتـیمیـا رب کـه چـه لـالـه زار داریـم
گـوییم ز رشـک شـمس تـبـریزنی سـیم و نـه زر نه یار داریم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج