فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٤٣: ز باده توبه در ایام نوبهار مکن

ز بـــاده تــوبـــه در ایــام نــوبـــهــار مــکــنبــه اخـتــیـار، پــشـیـمـانـی اخـتــیـار مـکـنبــه اسـتــخــاره اگـر تــوبــه کـرده ای زاهـدبــه ا…

ز بـــاده تــوبـــه در ایــام نــوبـــهــار مــکــنبــه اخـتــیـار، پــشـیـمـانـی اخـتــیـار مـکـن
بــه اسـتــخــاره اگـر تــوبــه کـرده ای زاهـدبــه اســتــخــاره دگــر زیـنـهـار کــار مــکــن
وصـال سـاغـر و مـینا قـران سـعـدین اسـتبــرای خـوردن مـی سـاعـت اخـتـیـار مـکـن
زمـــیــن شـــور بـــود بـــرق دانـــه امـــیـــدبه مجلسی که در او نیست می گذار مکن
به پای خم می نارس به کام خویش رسیدســفــر ز کــوی خــرابــات زیـنــهــار مــکــن
اگـر چــه عــشــق بــود کــار مـردم بــیـکـاربـه غـیر عـشـق تـوجـه بـه هـیچ کـار مـکـن
چـو روزگار بـه ناسـازی تـو سـاخـتـه اسـتتــو نــیـز شــکــوه ز اوضــاع روزگــار مــکــن
ز چـشـم شـور بـسـاط جـهان نمکـزارسـتچــو لـالـه داغ نـهـان خــود آشــکــار مـکــن
رسـد چـو قـطـره بـه دریـا یکـی هـزار شـودبــه جــان مـضــایـقـه بــا تــیـغ آبــدار مـکـن
لـبــاس عـاریـتـی پـرده دار نـاکـامـی اسـتبـه هـر چـه از تـو جـدا گـردد افـتـخـار مـکـن
ز خــســت شـرکـا زود مـی شـوی دلـگـیـردریــن زمــانــه تــمــنــای اعــتــبــار مــکــن
مـحــیـط عـشــق نـدارد کـنـاره ای، صــائبتـلـاش سـاحـل ازین بـحـر بـی کـنـار مـکـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج