فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٧٤٣: دایم ز نازکی است دل افگار شیشه را

دایـم ز نـازکـی اســت دل افـگـار شـیـشـه راخـون می چـکـد مـدام ز گـفـتـار شـیشـه رایــادآور از خـــمــار گــلــوگــیــر صـــبـــحـــگــاهخـالـی مـکـن …

دایـم ز نـازکـی اســت دل افـگـار شـیـشـه راخـون می چـکـد مـدام ز گـفـتـار شـیشـه را
یــادآور از خـــمــار گــلــوگــیــر صـــبـــحـــگــاهخـالـی مـکـن ز بـاده بـه یکـبـار شـیـشـه را
هــر چـــنــد خـــوشــگــوار بـــود بـــاده غــرورزین می فـزون ز سـنگ نگـه دار شـیشـه را
از خـنده صـلح کـن بـه تـبـسـم که می شـودقـالـب تـهـی ز خـنـده بــسـیـار شـیـشـه را
شـایـد بــه جـوی رفـتــه کـنـد آب بــازگـشـتچون شد تهی ز باده، مبین خوار شیشه را
در شـکـوه هـای تــلـخ مـرا اخـتــیـار نـیـسـتمـی آورد شــراب بــه گـفـتــار شــیـشــه را
چــون آمـدی بــه کـوی خــرابــات بــی طـلـببــر طـاق نـه صـلـاح و فـرود آر شــیـشــه را
دل می دود بـه سـنگ ملامت بـه زور عـشـقمـی سـازد این شـراب جـگـردار شـیشـه را
بــاشــد قـدح هـمـیـشــه ز افـتــادگـی عـزیـزاز سـرکـشـی کـننـد نگـونـسـار شـیشـه را
در مـحـفـلـی کـه راز شـرر می جـهد ز سـنگمــا کــرده ایــم پــرده اســرار شــیــشــه را
بـا مـشـت خـاک مـن چـه کـند آتـشـین مـییکآورد در ســمــاع فــلــک وار شــیــشــه را
سـنگ و سـبـوسـت دشمنی تـوبـه و شـرابتا از خم است پـشت بـه کهسار شیشه را
در سـاغـر مـن اسـت شـرابـی کـه مـی بــردبـیـخـود بـه سـیر کـوچـه و بـازار شـیشـه را
این بـاده ای که آن لب میگون رسـانده اسـتچـون نـار شـق کـند دل بـسـیار شـیشـه را
صید از حرم برون چو نهد پای، کشتنی استزنــهـار زیـر خــرقــه نــگــه دار شــیـشــه را
خـوردم فـریب چـرخ بـه همـواریی کـه داشـتکـردم غـلـط بــه مـرهـم زنـگـار شـیـشـه را
بـر چـرخ سـسـت عـهـد مـنـه دل ز سـادگـیطاق شـکسـتـه نیسـت سـزاوار شیشـه را
صــائب ز پــرده داری نـامـوس شــد خــلــاصهر کس شـکسـت بـر سـر بـازار شیشـه را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج