فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧٤٢: نظر دلیر به رخسار آفتاب مکن

بـه هر چـه رنگ کـنی مـی شـود سـفـید آخـربـه جـز سـیاهی دل موی را خـضـاب مکنبه هر روش که فلک سیر می کند خوش باشبه سیل، دشمنی ای خانمان خراب مکننگـشـتـه…

بـه هر چـه رنگ کـنی مـی شـود سـفـید آخـربـه جـز سـیاهی دل موی را خـضـاب مکن
به هر روش که فلک سیر می کند خوش باشبه سیل، دشمنی ای خانمان خراب مکن
نگـشـتـه اسـت ز کـام جـهان کـسـی سـیرابز خـود سـفـر پـی هر موجـه سـراب مکـن
هـر آنـچـه بــا تــو نـیـایـد بــه آن جـهـان صـائبازیـن بــسـاط فـریـبــنـده انـتــخــاب مـکـن
نــظــر دلــیــر بـــه رخـــســار آفــتـــاب مــکــندلی کـه نیسـت تـرا در بـسـاط، آب مکـن
چــو رشـتــه تــا نـزنـی دســت در مـیـان گـهـرچـو تـنگ حوصلگان تـرک پـیچ و تـاب مکن
دریــن مــحــیــط اثــر تــا بـــود ز نــاخــن مــوجز تـنگی دل خود شکوه چـون حـبـاب مکن
بــدار دســت ز اصـلـاح دل چــو شــد بــی دردگلی که نیسـت در او نکهتـی گلاب مکـن
غـبـار غم ز دل خـلق شـسـتـن آسـان نیسـتشـکـایت از دهن تـلـخ چـون شـراب مکـن
زمــیــن قــلــمــرو ســیــلــاب حــادثـــات بـــوددرین قـلـمـرو سـیلـاب فـتـنه خـواب مـکـن
چـه حـاجـت اسـت بـه سربـار، بـار سنگین را؟زیـاده غـفـلـت خــود از شـراب نـاب مـکـن
هـر آن نـفــس کــه ز دل بــرنـیـایـد از ســر دردز زندگـانی خـود آن نفـس حـسـاب مـکـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج