فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٤٢: زنهار مرا مگو که پیرم

زنـهـار مـرا مـگـو کـه پـیـرمپــیـری و فـنـا کـجــا پــذیـرممن ماهی چـشمه حیاتـممن غرقه بحر شهد و شیرمجز از لب لعل جان ننوشمغــیـر ســر زلــف او نـگــ…

زنـهـار مـرا مـگـو کـه پـیـرمپــیـری و فـنـا کـجــا پــذیـرم
من ماهی چـشمه حیاتـممن غرقه بحر شهد و شیرم
جز از لب لعل جان ننوشمغــیـر ســر زلــف او نـگــیـرم
گـر کـژ نـهـدم کـمـان ابــرودر حـکـم کـمـان او چـو تـیرم
انـداخـتـه ای چـو تـیر دورمبــرگـیـر کــه از تــو نـاگـزیـرم
پــرم تـو دهـی چـرا نـپــرممـیرم چـو تـویی چـرا بـمیرم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج