فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٧٤٢: دل خود به خود شکسته شود عشق پیشه را

دل خود بـه خود شکسته شود عشق پیشه راسنگ است در بغل می پر زور شیشه راچـشـم بـد سـتـاره بـه عـاشـق چـه می کـند؟از کرم شب فروز چـه غم شیر بـیشه را؟در ســ…

دل خود بـه خود شکسته شود عشق پیشه راسنگ است در بغل می پر زور شیشه را
چـشـم بـد سـتـاره بـه عـاشـق چـه می کـند؟از کرم شب فروز چـه غم شیر بـیشه را؟
در ســاز بــا خــزان حــوادث کـه هـمـچــو سـروبــار دل اسـت مـیـوه بــهـار هـمـیـشـه را
پــیــران شــکــار طــول امــل زود مــی شــونــددر خـاک نرم، حـکـم روان اسـت ریشـه را
آورده اســت صـورت شــیـریـن بــرون ز ســنـگفرهاد چون بـه سر ندهد جای تـیشه را؟
شمع و شراب و شاهد من خون دل بس استبــرق از فـروغ بــاده بـود ابــر شـیـشـه را
رنــگــی بــه روی کــار نــیـاری چــو کــوهــکــناز خـون خـویـش تـا نـدهـی آب تـیشـه را
صــائب لــبـــاس بـــرق نــگــردد حــجـــاب ابـــرتـا چند زیر خرقه تـوان داشت شیشه را؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج