فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٧٤١: گیرم چگونه زان بت طناز بوسه را؟

گــیــرم چــگــونــه زان بـــت طــنــاز بــوســه را؟کـز خـود کـنـد مـضـایـقـه از نـاز بـوسـه رابـیـجـاده ای اسـت بــوسـه ربــا آن عـقـیـق لـبکـز جـذبـ…

گــیــرم چــگــونــه زان بـــت طــنــاز بــوســه را؟کـز خـود کـنـد مـضـایـقـه از نـاز بـوسـه را
بـیـجـاده ای اسـت بــوسـه ربــا آن عـقـیـق لـبکـز جـذبـه مـی دهـد پـر پـرواز بــوسـه را
جــمــعــیــت حــواس بـــود رزق گــوشــه گــیــربـاشـد ازان بـه کـنج لـب، انداز بـوسـه را
مـن چــون کـنـم، کـه مـی کـنـد آن لـعــل آبــدارچـون ماهیان تـشنه، دهن بـاز بـوسـه را
تـــرســـم کــه گــیــرد آن لــب یــاقــوت فـــام راخونی که می کنی به دل از ناز بوسه را
سـازد لـب و دهـان تــو ای کـبــک خـوش خــرامگـیرنـده تـر ز چـنـگـل شـهـبـاز بـوسـه را
زان لـــب کـــه آب از نــگـــه گـــرم مـــی شـــودپــوشـیـده دار چــون گـهـر راز بــوســه را
دنـدان بـه دل چـگـونـه فـشـارم، کـه مـی شـودلــب بـــازکــردنــت پــر پــرواز بـــوســه را
بــر لـب چــگـونـه مـهـر گــذارم، کــه مـی کــنـدخــامــوشــی دهــان تــو آواز بــوســه را
دنــدان بــه دل فــشــار کــزان لــعــل آتــشــیـنروزی بـریـده مـی شـود از گـاز بـوسـه را
از کــف عــنـان صــبــر چــو ســیـمـاب بــرده انـدخــوبـــان ز روی آیــنــه پــرداز بــوســه را
دســت نـگــاربــســتــه ســیـمــیـن بــران کــنـددر عـیـدگـاه وصـل، سـبــکـتـاز بــوسـه را
امـــیـــد پـــای بـــوس نـــدارم، مـــگـــر کـــنـــماز آســتـــانــه تــو ســرافــراز بـــوســه را
هـر چـنـد در گـرفـتـن بــوسـم گـرسـنـه چـشـمآسـان تـوان گـرفـت ز مـن بـاز بـوسـه را؟
چون کنج لب کجاست کز از بوسه زیب نیست؟صـائب مـن از کـجـا کـنم آغـاز بـوسـه را؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج