فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٧٤١: روی تو چو نوبهار دیدم

روی تـــو چـــو نـــوبـــهــار دیــدمگل را ز تـو شرمسـار دیدمتــــا در دل مـــن قــــرار کــــردیدل را ز تـو بــی قـرار دیـدممن چشم شدم همه چو نرگسکـا…

روی تـــو چـــو نـــوبـــهــار دیــدمگل را ز تـو شرمسـار دیدم
تــــا در دل مـــن قــــرار کــــردیدل را ز تـو بــی قـرار دیـدم
من چشم شدم همه چو نرگسکـان نرگـس پـرخـمار دیدم
در عـشـق روم که عشـق را مناز جـملـه بـلـا حـصـار دیدم
از مـلـک جــهـان و عـیـش عـالـممن عشق تـو اختـیار دیدم
خـود مـلـک تـویـی و جـان عـالـمیک بـود و منش هزار دیدم
مـن مـردم و از تـو زنـده گـشـتـمپـس عـالـم را دو بـار دیدم
ای مـطــرب اگــر تــو یـار مــایـیاین پـرده بـزن کـه یار دیدم
در شـهـر شـمـا چــه یـار جــویـمچـون یـاری شـهـریـار دیدم
چون در بـر خود خوشش فشردمآیـیـن شــکـرفـشــار دیـدم
چـون بـسـتـم من دهان ز گفتـنبس گفتن بی شمار دیدم
چــون پــای نـمــانـد انـدر ایـن رهمــن رفــتــن راهـوار دیـدم
سـر درنکشـم ز ضر که بـی سـرســرهـای کــلـاه دار دیـدم
بـس کـن کـه ملول گـشـت دلبـربــر خــاطـر او غـبــار دیـدم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج