فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٤٠: من با تو حدیث بی زبان گویم

مـن بـا تـو حـدیـث بـی زبـان گـویـموز جـمـلـه حـاضـران نـهـان گـویمجـز گـوش تـو نـشـنـود حـدیث مـنهـر چــنـد مـیـان مـردمـان گـویـمدر خواب سخـن نه بـی…

مـن بـا تـو حـدیـث بـی زبـان گـویـموز جـمـلـه حـاضـران نـهـان گـویم
جـز گـوش تـو نـشـنـود حـدیث مـنهـر چــنـد مـیـان مـردمـان گـویـم
در خواب سخـن نه بـی زبـان گوینددر بــیـداری مـن آن چـنـان گـویـم
جــز در بــن چــاه مـی نـنـالــم مـناسـرار غـم تـو بـی مـکـان گـویـم
بر روی زمین نشسته باشم خوشاحـوال زمـیـن بــر آسـمـان گـویـم
مـعـشـوق همی شـود نهان از منهـر چـنـد عـلـامـت نـشـان گـویم
جــان هـای لـطـیـف در فـغـان آیـنـدآن دم که من از غمت فغان گویم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج