فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٧٤٠: خال لب تو راهنمایی است بوسه را

خـال لـب تـو راهـنـمـایـی اسـت بــوسـه رااین عقده، طرفه عقده گشایی است بوسه رادر جــلــوه گــاه ســرو قــیـامــت خــرام تــوهر نقش پـا، بـهشت جـدایی ا…

خـال لـب تـو راهـنـمـایـی اسـت بــوسـه رااین عقده، طرفه عقده گشایی است بوسه را
در جــلــوه گــاه ســرو قــیـامــت خــرام تــوهر نقش پـا، بـهشت جـدایی اسـت بـوسـه را
امـیـد بـوسـه ام بـه لـب از خـط زیـاده شـدآن خـط سـبـز، مـهـر گـیـایـی اسـت بـوسـه را
ســیـمـاب را ز آیـنـه لـغــزش بــود نـصــیـبرخـسـار صـیقلی چـه بـلایی اسـت بـوسـه را!
پـرهیز مـشـکـل اسـت ز رخـسـار نیمـرنـگرنـگ شـکـسـتـه کـاهـربـایـی اسـت بـوسـه را
تا چون بـود لبـت، که سخن های سخت تورطــل گـران هـوش ربــایـی اســت بــوســه را
هر چـند از دهان تـو حـرفـی اسـت در میاننـقـل و شــراب روح فـزایـی اســت بــوســه را
در عــهـد پــاکــدامــنـی او، دل خــودســتگـر زان دهـان تـنـگ، غـذایـی اسـت بـوسـه را
من بـسـتـه ام لب طـمع، اما عـذار دوسـتآیـیــنــه ضــمــیــرنــمــایـی اســت بــوســه را
هر گوشه ای که هست در اقلیم حسن توکـنـج دهـان بــوسـه ربــایـی اسـت بــوسـه را
صــائب نــهــفــتــه زیــر لــب تـــازه خــط اوآب حـــیــات روح فــزایــی اســـت بـــوســـه را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج