فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٣

الـا ای صــبــا ســاعــتــی بــار بــرز بـنده سلامی سوی یار بـربـدان دل ستان ره بـپـرسش طلببـدان گـلـسـتـان بـو بآثـار بـربـبـر جـان و بـر خـاک آن درف…

الـا ای صــبــا ســاعــتــی بــار بــرز بـنده سلامی سوی یار بـر
بـدان دل ستان ره بـپـرسش طلببـدان گـلـسـتـان بـو بآثـار بـر
بـبـر جـان و بـر خـاک آن درفـشـانچـو ابــر بـهـاری بـگـلـزار بــر
چـو آنجـا رسی آسـتـان بـوسه دهدر آن بارگه سجده بسیار بر
در او بـهـشـتـسـت آن جـا مـبـاشبــرو ره ز جـنـت بــدیـدار بــر
بـــبــیــن روی و آب لــطــافــت دروچـو آثـار شـبـنـم بــازهـار بـر
عــرق بــر رخ او ز عــکـس رخــشچـو آب بـقـم دان بـگـلـنار بـر
بـر آن زلـف جـعـد مسـلمان فـریبشکن چون صلیبـی بـزنار بـر
دمـی از مـصــابــیـح بــی زیـت مـاشـعاعی بـمشـکات انوار بـر
بـکوی تو زآن سان پریشان دلستکه زلف تو بـر روی رخسار بر
نـــشـــان غـــمـــت بــــر رخ زرد اوبـه از نام سـلطان بـدینار بـر
چـنـانـسـت غـمـهای تـو بـر دلـشکه دمهای عیسی بـبیمار بر
ســـخـــنــهــای او قــصــه درد دلچـو خـط غـریـبـان بـدیـوار بـر
در اســحــار افــغــان او بـــهــر تــوبه از سجع بلبل بـاشجار بـر
زانـدوه تــو هـر نـفـس زخـمـه یـیزده بـر طـرب روذ اشـعـار بـر
شـده همچـو حـلاج مغلوب عشقزده خویشتـن گنج اسرار بـر
غـم تـو بـبـاطـل کسـی را نکشـتاناالحـق زنانش سوی دار بـر
همی گوید این نکتـه بـا هرکسـیکه دارذ نوشـتـه بـطـومار بـر
بر افراز تن جان بی عشق هستچو زاغی نشسته بمردار بـر
خـرد در سـر بــی مـحـبــت چـنـانکه خـر را جـواهر بـافسار بـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج