فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٣: ای در لب لعل تو شکر تعبیه کرده

ای در لـب لـعـل تـو شـکـر تـعـبــیـه کـردهخـوشتـر ز شکر چـیز دگر تـعبـیه کردهگـه خـنـده شـیرین تـو گـاهـی سـخـن تـودر پـسـتـه تـنگ تـو شـکر تـعبـیه کر…

ای در لـب لـعـل تـو شـکـر تـعـبــیـه کـردهخـوشتـر ز شکر چـیز دگر تـعبـیه کرده
گـه خـنـده شـیرین تـو گـاهـی سـخـن تـودر پـسـتـه تـنگ تـو شـکر تـعبـیه کرده
بــا جـوهـر عـشـق تــو دل سـوخـتــه مـنخاکیست در اجـزاش گهر تـعبـیه کرده
بــر چــهـره زردم ز غــمــت اشــک روانــمآبـیسـت درو خـون جـگر تـعـبـیه کـرده
بـا شـعـر چـو سـیماب روان گوهر نفـسـممسـیسـت درو مهر تـو زر تـعبـیه کرده
نـادیـده رخ خــوب تــو در وصــف تــو مــا رادر ضـمن معانیسـت صـور تـعبـیه کرده
ای عین خود از چشم نهان کرده و خود رادر بــاطـن اعـیـان بــاثـر تـعـبـیـه کـرده
رویت که نخستـین اثرش صبـح وجودستیک لمعه خود در مه و خور تعبیه کرده
آن سـرمه که عشاق بـدان روی تـو بـینندسـودای تـو در عین بـصـر تـعبـیه کرده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج