فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٧٣: آمد بت میخانه تا خانه برد ما را

آمــد بــت مــیـخــانـه تــا خــانـه بــرد مــا رابــنـمــود بــهـار نـو تــا تــازه کــنـد مــا رابـگـشـاد نـشـان خـود بـربـسـت مـیان خـودپــر کــرد …

آمــد بــت مــیـخــانـه تــا خــانـه بــرد مــا رابــنـمــود بــهـار نـو تــا تــازه کــنـد مــا را
بـگـشـاد نـشـان خـود بـربـسـت مـیان خـودپــر کــرد کــمـان خــود تــا راه زنـد مـا را
صـد نـکـتـه درانـدازد صـد دام و دغـل سـازدصد نرد عجب بـازد تـا خوش بـخورد ما را
رو سایه سروش شو پیش و پس او می دوگـر چـه چـو درخـت نو از بـن بـکـند ما را
گـر هـسـت دلـش خــارا مـگـریـز و مـرو یـاراکـاول بـکـشـد ما را و آخـر بـکـشـد ما را
چـون نـاز کـنـد جــانـان انـدر دل مـا پــنـهـانبـر جـمله سـلـطـانان صـد ناز رسـد ما را
بـــازآمـــد و بـــازآمـــد آن عـــمـــر دراز آمـــدآن خـوبــی و نـاز آمـد تــا داغ نـهـد مـا را
آن جـان و جـهـان آمـد وان گـنـج نـهـان آمـدوان فـخـر شـهان آمـد تـا پـرده درد مـا را
مـی آید و مـی آید آن کـس کـه همـی بـایدوز آمـدنـش شـایـد گـر دل بــجـهـد مـا را
شـمـس الـحـق تـبـریزی در بـرج حـمل آمـدتا بر شجر فطرت خوش خوش بپزد ما را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج