فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧٣٩: رفتم تصدیع از جهان بردم

رفــتــم تـــصــدیــع از جــهــان بـــردمبـیرون شـدم از زحـیر و جـان بـردمکــردم بـــدرود هــمــنــشـــیــنــان راجـان را بـه جهان بـی نشان بـردمزیـن …

رفــتــم تـــصــدیــع از جــهــان بـــردمبـیرون شـدم از زحـیر و جـان بـردم
کــردم بـــدرود هــمــنــشـــیــنــان راجـان را بـه جهان بـی نشان بـردم
زیـن خـانـه شـش دری بــرون رفـتــمخوش رخت به سوی لامکان بردم
چــون مــیـر شــکــار غــیــب را دیـدمچـون تــیـر پــریـدم و کـمـان بــردم
چــوگـان اجــل چــو ســوی مـن آمـدمـن گـوی سـعـادت از مـیان بـردم
از روزن مـن مـهـی عـجــب درتــافـترفـتـم سـوی بــام و نـردبـان بـردم
این بـام فلک که مجمع جـان هاستز آن خوشتر بـد که من گمان بردم
شـاخ گـل مـن چــو گـشـت پــژمـردهبـازش سوی بـاغ و گلستـان بـردم
چــون مــشــتــریـی نـبــود نـقــدم رازودش سـوی اصل اصل کان بـردم
زیــن قــلــب زنــان قــراضــه جـــان راهـم جــانـب زرگــر ارمـغــان بــردم
در غــیــب جــهــان بــی کــران دیـدمآلــاجــق خــود بــدان کــران بــردم
بـر من مـگـری کـه زین سـفـر شـادمچـون راه بــه خـطـه جــنـان بــردم
ایـن نــکــتــه نـویـس بــر ســر گــورمکـه سـر ز بــلـا و امـتــحــان بــردم
خوش خسپ تنا در این زمین که منپــیـغـام تـو سـوی آسـمـان بــردم
بــربــنـد زنـخ کــه مــن فــغــان هـا راسـرجـمله بـه خـالـق فـغـان بـردم
زیـن بــیـش مــگــو غــم دل ایـرا مـندل را بـه جـنـاب غـیـب دان بــردم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج