فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٣٨: شراب شیره انگور خواهم

شــراب شــیــره انــگــور خــواهــمحـریف سـرخـوش مخـمور خـواهممـرا بــویـی رسـیـد از بــوی حـلـاجز سـاقـی بــاده مـنـصـور خــواهـمز مـطــرب نـالـه ســ…

شــراب شــیــره انــگــور خــواهــمحـریف سـرخـوش مخـمور خـواهم
مـرا بــویـی رسـیـد از بــوی حـلـاجز سـاقـی بــاده مـنـصـور خــواهـم
ز مـطــرب نـالـه ســرنـای خــواهـمز زهــره زاری طــنــبـــور خــواهــم
چـو یـارم در خـرابــات خـراب اسـتچــرا مـن خــانـه مـعـمـور خـواهـم
بـیا نـزدیکـم ای سـاقـی کـه امـروزمن از خود خویشتن را دور خواهم
اگــر گــویـم مــرا مــعــذور مـی دارمـرا گـویـد تــو را مـعــذور خــواهـم
مرا در چـشم خود ره ده که خود راز چـشـم دیگـران مسـتـور خـواهم
یـکـی دم دسـت را از روی بــرگـیـرکه در دنیا بـهشـت و حـور خـواهم
اگـر چـشـم و دلـم غـیـر تـو بــیـنـددر آن دم چـشم ها را کور خـواهم
بـبـستم چشم خود از نور خورشیدکـه مـن آن چـهـره پـرنـور خـواهـم
چـو رنـجـوران دل را تــو طـبــیـبــیسـزد گر خـویش را رنجـور خـواهم
چو تو مر مردگان را می دهی جانسـزد گر خـویش را در گور خـواهم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج