فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧٣٨: ترا که گفت وطن زیر چراغ اخضر کن؟

تــرا کـه گـفـت وطـن زیـر چـراغ اخـضـر کـن؟درین محـیط پـر از خـون چـو نوح لنگر کننــه ای عــزیــزتــر از آفــتـــاب عــالــمــتـــابز سنگ بـالش و از خ…

تــرا کـه گـفـت وطـن زیـر چـراغ اخـضـر کـن؟درین محـیط پـر از خـون چـو نوح لنگر کن
نــه ای عــزیــزتــر از آفــتـــاب عــالــمــتـــابز سنگ بـالش و از خاک تیره بـستـر کن
بــه هـمـت از ســر گـردون کــلـاه اوج ربــایسری چو شعله برون زین بلندمجمر کن
ز حــرف ســرد صــبــا روی را مـکـش درهـمز کـینه صـاف دل خـود چـو آب گوهر کـن
ز عــمــر خــضــر اثــر خــیـر پــایـدارتــرســتز آب صـلـح بـه آیینه چـون سـکـنـدر کـن
حــدیـث تــلـخ ز بــادام اگــر نـمـی شــنـویبـه بـند خـانه نی صبـر همچـو شـکر کن
سزای تـوسـت حـبـاب آستـین فشانی موجتـرا که گفت سـر از بـحـر بـیکران بـرکن؟
مکن به عارض گل شوخ چشمی ای شبنمحـذر ز تــیـغ جــهـانـسـوز مـهـر انـور کـن
ز خـاک دشـت خـتـن را بـه نـکـهـتـی بــرداردمـاغ سـوخـتـه مـشـک را مـعـنـبــر کـن
زبـان شعله بـه تـشریف عشق کوتـاه استقـیاس این سـخـن از آذر و سـمـندر کـن
دریـن غـزل نـظـر از خـواجـه یـافـتــی صـائببـه روح حـافظ شـیراز می بـه سـاغر کن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج