فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٣٧: دمید صبح، سر از خواب بیخودی برکن

دمید صبـح، سـر از خـواب بـیخـودی بـرکنز اشـک گرم می آتـشـین بـه سـاغـر کـنمشـو چـو قـطـره شـبـنم گـره درین گـلـزارتــلــاش صــحــبــت آن آفــتــاب انـ…

دمید صبـح، سـر از خـواب بـیخـودی بـرکنز اشـک گرم می آتـشـین بـه سـاغـر کـن
مشـو چـو قـطـره شـبـنم گـره درین گـلـزارتــلــاش صــحــبــت آن آفــتــاب انــور کــن
مــبــر بــه کــوی خــرابــات دردســر زنـهـارز خـون دل می بـی دردسر بـه سـاغر کن
بــه نـور عـقـل ره دور عـشـق نـتـوان رفـتچــراغ آهــی ازان روی آتــشــیـن بــرکــن
نقـاب چـهره مطـلـب سـیاه کـاری تـوسـتهمـین تـو سـعـی کـن آیینـه را مـنـور کـن
مشو چـو عود ز خـامی بـه سـوخـتـن قانعسری چو شعله بـرون زین بـلند مجمر کن
بــســاز بــا دل روشــن ز عــالــم پــرشــورازیـن مـحـیـط قـنـاعـت بــه آب گـوهـر کـن
فـشـرده اسـت فـلـک ابـرهای احـسـان رابـه آب دیده لب خـشـک خـویش را تـر کن
گـهـر ز گــرد یـتــیـمـی گــرانـبــهـا گــردیـدز خـاک تـیـره دریـن خـوابـگـاه بـسـتـر کـن
ز حـرف عـشـق نی کـلک را خـمش مگذاربـه این فـتـیلـه عـنـبـر جـهـان مـعـطـر کـن
هر آنچه با تو نیاید به خاک، مال تو نیستز درد و داغ دل خــویـش را تــوانــگــر کــن
بــه خــاکـمـال حــوادث بــســاز زیـر فـلـکبــه آسـیـا نـتـوان گـفـت گـرد کـمـتــر کـن
ز شــعـر حــافـظ شــیـراز چــون بــپــردازیبه گوشه ای بنشین شعر صائب از بر کن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج