فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٣٦: رفتم ز راه دل خس و خار گناه را

رفـتــم ز راه دل خــس و خــار گـنـاه راکـردم بــه آه هـمـچــو کـف دســت راه راموج کـرم بـه قـیمت اکسـیر می خـرددر بـــحــر رحــمــت تــو غــبـــار گــ…

رفـتــم ز راه دل خــس و خــار گـنـاه راکـردم بــه آه هـمـچــو کـف دســت راه را
موج کـرم بـه قـیمت اکسـیر می خـرددر بـــحــر رحــمــت تــو غــبـــار گــنــاه را
روز ازل بـه قـامـت عـاشـق بـریـده انـدمـانـنـد کـعـبــه، جــامـه بــخـت سـیـاه را
پـیش رخ تـو زخـم دندان حـیرت اسـتدسـتــی کـه چـاک کـرد گـریـبــان مـاه را
یک گوهر نسفته درین بحر خون نمانددر چشم خود ز بس که شکستم نگاه را
از خوی آتـشین تـو، چـون موی زنگیاندارنــد عــاشــقــان تــو در ســیــنــه آه را
صائب بـه بـخت تیره و روز سیه بـسازاز دل بـــبـــر هــوای زمـــیــن ســـیــاه را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج