فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٣٥: چنان مستم چنان مستم من این دم

چنان مستم چنان مستم من این دمکــه حــوا را بـــنــشــنــاســم ز آدمز شــور مــن بــشــوریـده ســت دریـاز سرمستی من مست است عالمزهـی سـر ده کـه سـر بـب…

چنان مستم چنان مستم من این دمکــه حــوا را بـــنــشــنــاســم ز آدم
ز شــور مــن بــشــوریـده ســت دریـاز سرمستی من مست است عالم
زهـی سـر ده کـه سـر بـبـریده جـلـادکــه تــا دنـیـا نـبــیـنـد هـیـچ مـاتــم
حـلـال انـدر حـلـال انـدر حـلـال اسـتمــی خــنــب خــدا نــبـــود مــحــرم
از ایـن بــاده جـوان گـر خـورده بــودینـبــودی پــشـت پــیـر چــرخ را خــم
زمـیـن ار خـورده بــودی فـارغـسـتـیاز آن کــه ابـــر تــر بـــارد بـــر او نــم
دل بــی عـقـل شـرح ایـن بــگـفـتــیاگـر بــودی بــه عـالـم نـیـم مـحــرم
ز آب و گــل بـــرون بـــردی شـــمــا رااگـر بــودی شــمـا را پــای مـحــکـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج