فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٧٣٥: طاعت کند سرشک ندامت گناه را

طـاعـت کـنـد سـرشـک نـدامـت گـنـاه راریـزش سـفـیـد مـی کـنـد ابــر سـیـاه رانقصی بـه سرکشان ز تـواضع نمی رسدحسن از شکستگی شود افزون کلاه راز افتـادگی …

طـاعـت کـنـد سـرشـک نـدامـت گـنـاه راریـزش سـفـیـد مـی کـنـد ابــر سـیـاه را
نقصی بـه سرکشان ز تـواضع نمی رسدحسن از شکستگی شود افزون کلاه را
ز افتـادگی بـه مسند عزت رسیده استیوسـف کـند چـگـونه فـرامـوش، چـاه را؟
از عشـق پـاک، دایره حـسـن شـد تـمامآغوش هاله سـاخـت کمربـستـه چـاه را
تا گشت روشنم که به جایی نمی رسدکــردم گــره چــو لــالـه بــه دل دود آه را
مـشـکـل کـه خـط سـبـز بـه انصـاف آوردآن چـشـم نیم مـسـت فـراموش نگـاه را
خـواهـد بــه صـد نـیـاز ز درگـاه بـی نـیـازصـــائب دوام دولــت عــبـــاس شـــاه را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج