فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٣٤: مرا خواندی ز در تو خستی از بام

مـرا خــوانـدی ز در تــو خــســتــی از بــامزهـی بــازی زهـی بــازی زهـی داماز آن بـــازی کـــه مـــن مـــی دانــم و تـــوچه بـازی ها تو پـختستی و من …

مـرا خــوانـدی ز در تــو خــســتــی از بــامزهـی بــازی زهـی بــازی زهـی دام
از آن بـــازی کـــه مـــن مـــی دانــم و تـــوچه بـازی ها تو پـختستی و من خام
تــویـی کـز مـکــر و از افــســوس و وعــدهچو خواهی سنگ و آهن را کنی رام
مـهـا بــا ایـن هـمـه خـوشـی تــو چــونـیز زحــمــت هــای مــا وز جـــور ایــام
چه می پرسم تو خود چون خوش نباشیکه در مجلس تـو داری جـام بـر جـام
مــــــــرا در راه دی دشــــــــنـــــــام دادیچـنـین مـسـتـم ز شـیرینی دشـنـام

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج