فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٧٣٣: بیا با هم سخن از جان بگوییم

بـیا بـا هم سـخـن از جـان بـگـوییمز گوش و چـشـم ها پـنهان بـگوییمچو گلشن بی لب و دندان بـخندیمچـو فـکرت بـی لب و دندان بـگوییمبــه ســان عــقـل اول سـ…

بـیا بـا هم سـخـن از جـان بـگـوییمز گوش و چـشـم ها پـنهان بـگوییم
چو گلشن بی لب و دندان بـخندیمچـو فـکرت بـی لب و دندان بـگوییم
بــه ســان عــقـل اول ســر عــالـمدهـان بـربـسـتـه تـا پـایـان بـگـوییم
سـخـندانان چـو مشرف بـر دهانندبــرون از خــرگـه ایـشـان بــگـویـیـم
کسـی بـا خـود سـخـن پـیدا نگویداگـر جـملـه یکـیم آن سـان بـگـوییم
تو با دست تو چون گویی که برگیرچو همدستیم از آن دستان بگوییم
بــدانـد دسـت و پـا از جـنـبـش دلدهـان سـاکـن دل جـنـبـان بـگـوییم
بــــدانـــد ذره ذره امـــر تـــقـــدیـــراگـر خــواهـی مـثــال آن بــگـویـیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج