فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٣٢: نظر به زلف و خط آن بهشت سیما کن

نظـر بـه زلف و خـط آن بـهشـت سـیما کنشـکـسـتــه قـلـم صـنـع را تــمـاشـا کـنمشو غبـار دل خـلق چـون کتـابـت خـشکبــه اهـل عـشـق در ایـام خـط مـدارا کـن…

نظـر بـه زلف و خـط آن بـهشـت سـیما کنشـکـسـتــه قـلـم صـنـع را تــمـاشـا کـن
مشو غبـار دل خـلق چـون کتـابـت خـشکبــه اهـل عـشـق در ایـام خـط مـدارا کـن
پــیــالــه از قــدح لــالــه مــی تــوان کــردنبــگـیـر گـردن مـیـنـا و رو بــه صـحـرا کـن
نمی توان دل صد چاک را بـه سوزن دوختعـلـاج رخــنـه دل را بــه درد صـهـبــا کـن
مشـو مقـید همراه اگـر چـه تـوفـیق اسـتسفر جریده ازین خاکدان چو عیسی کن
مــس از مــعــامـلــه کــیـمـیـا زیـان نـکــنـدوجـود نـاقـص خـود را بـه هیچ سـودا کـن
خــلــاف نـفــس کــلـیـد در بــهـشــت بــودبــه هـر چـه نـفـس تـولـا کـنـد تـبــرا کـن
جـمـال یوسـفـی از کـلـک صـنـع مـی ریـزدهمین تـو دیده یوسـف شـناس پـیدا کـن
بـه کوه صـبـر تـوان جـان و موج حـادثـه بـردبـرای کـشـتـی خـود لـنـگـری مـهـیا کـن
نهنگ عشق به هر چشمه ای نمی گنجدز کــاوکــاو دل خــویـش را چــو دریـا کــن
بـهـانـه جـوسـت حـیـا در نـقـاب پـوشـیـدنبــه احـتـیـاط بــه رخـسـار او نـظـر وا کـن
خمار و نشأه ز یک چـشمه آب می نوشندبـه درد و صاف جـهان سـینه را مصفا کن
نمی تـوان بـه قـدم قـطـع آسـمـان ها کـردز شوق، بـال و پـری چون نسیم پیدا کن
حــریــف آبــلــه دل نــمــی شــوی صــائبز تـنـگـنـای صـدف روی خـود بـه دریا کـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج