فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٧٣٢: سرگشته ساخت خال دلارای او مرا

سـرگـشـتــه سـاخــت خــال دلـارای او مـراپــرگــار کــرد نـقــطــه ســودای او مــراهــر پـــاره داشــت از دل مــن عــالــم دگــرشـــیــرازه کـــرد زلـ…

سـرگـشـتــه سـاخــت خــال دلـارای او مـراپــرگــار کــرد نـقــطــه ســودای او مــرا
هــر پـــاره داشــت از دل مــن عــالــم دگــرشـــیــرازه کـــرد زلــف دلـــارای او مــرا
گشتم تمام چشم و همان چشم بسته امحـیرت فـزود بـس کـه تـمـاشـای او مرا
مــی بــود کــاش درد گــرفــتــاریــم یــکــیپـیونـد دیـگـرسـت بـه هـر جـای او مـرا
چـون آب سـر دهـد بـه خـیـابــان بــاغ خـلـددر هـر نـظــاره قــامــت رعــنـای او مـرا
خـون هـزار بــوسـه بـه دل جـوش مـی زنـداز دیــدن حـــنــای کـــف پـــای او مـــرا
چـون کـوه طـور مـغـز مـرا سـرمـه مـی کـندبـرقی که در دل است ز سیمای او مرا
از عشـق جـای شکوه نمانده اسـت در دلملطـف بـجـاسـت رنجـش بـیجـای او مرا
اقـبـال عـشـق سـاخـت بـه وصـلـم امـیدوارورنـــه زیـــاد بـــود تـــمـــنـــای او مـــرا
مـی داشـت کـاش حـوصـلـه یـک نـگـاه دورشوقی که می بـرد بـه تـماشای او مرا
خـضـر آورد بـرون ز سـیاهـی گـلـیم خـویشای عــقــل واگـذار بــه ســودای او مـرا
در کـار نـیـســت شـیـشـه و پــیـمـانـه دگـرصائب بس است نرگس شهلای او مرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج