فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٧٣١: بر آن بودم که فرهنگی بجویم

بـر آن بـودم کـه فـرهـنـگـی بــجـویـمکـه آن مـه رو نـهـد رویـی بـه رویـمبـگـفـتـم یـک سـخـن دارم بـه خـاطـربـه پـیش آ تـا بـه گـوش تـو بـگـویمکه خوابی…

بـر آن بـودم کـه فـرهـنـگـی بــجـویـمکـه آن مـه رو نـهـد رویـی بـه رویـم
بـگـفـتـم یـک سـخـن دارم بـه خـاطـربـه پـیش آ تـا بـه گـوش تـو بـگـویم
که خوابی دیده ام من دوش ای جانز تـو خـواهم که تـعـبـیرش بـجـویم
نــدارم مــحــرم ایــن خــواب جــز تــوتـو بــشـنـو ای شـه سـتــارخـویـم
بــجــنــبــانــیـد ســر را و بــخــنــدیـدسـری را کـه بــدانـد مـو بـه مـویـم
که یعـنی حـیله بـا من می سـکـالیکــه مـن آیـیـنـه هـر رنـگ و بــویـم
مــثـــال لـــعـــبـــتـــی ام در کـــف اوکـــه نــقـــش ســـوزن زردوز اویــم
نبـاشـد بـی حـیات آن نقـش کـو کـردکمین نقشش منم درهای و هویم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج