فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٧٣١: از کار رفته دست چو دست سبو مرا

از کـار رفـتـه دسـت چـو دسـت سـبــو مـراریزند مـی چـو شـیشـه مـگـر در گـلـو مـراکـی مـی رسـید چـاک گـریبـان بـه دامـنم؟گـر مـی رسـیـد دســت بــه دامـا…

از کـار رفـتـه دسـت چـو دسـت سـبــو مـراریزند مـی چـو شـیشـه مـگـر در گـلـو مـرا
کـی مـی رسـید چـاک گـریبـان بـه دامـنم؟گـر مـی رسـیـد دســت بــه دامـان او مـرا
رنگـین تـر از سـرشـک بـود گـفـتـگـوی مـناز بـس شـده اسـت گـریه گـره در گـلو مرا
از خـویش رفـتـه را نـتـوان یـافـت نـقـش پـاسرگشتـه آن کسی که کند جـستـجو مرا
دلــســرد از نــظــاره بــاغ بــهــشــت کــردصــــحــــرای ســــاده دل بــــی آرزو مـــرا
دارد هـوای چـشـمـه خـورشـیـد شـبـنـمـممـقـراض بــال و پـر نـشـود رنـگ و بــو مـرا
از چـاره، درد عـشـق یکـی می شـود هزاربـیچـاره آن کسـی که شـود چـاره جـو مرا
از شــوق جــلــوه تــو ســراپـــای دیــده امهـر چــنـد آب رفــتــه نـیـایـد بــه جــو مـرا
صد کاسه خون اگر چه کشیدم درین چمنزردی نــرفــت چــون گــل رعــنــا ز رو مــرا
در حـفـظ آبـرو چـو گـهر لـرزشـم بـجـاسـتجان تازه داشت در همه عمر این وضو مرا
از گــوهــرم غــبــار یــتــیـمــی نــمــی رودصـائب اگـر مـحـیط دهـد شـسـتـشـو مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج