فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٧٣٠: گر قابل ملال نیم، شاد کن مرا

گــر قــابــل مــلــال نـیـم، شــاد کــن مــراویـران اگـر نـمـی کـنـی، آبـاد کـن مـراز افــتــادگـی مـبــاد شــوم بــار خــاطــرتتـا هـسـت پــای رفـتـ…

گــر قــابــل مــلــال نـیـم، شــاد کــن مــراویـران اگـر نـمـی کـنـی، آبـاد کـن مـرا
ز افــتــادگـی مـبــاد شــوم بــار خــاطــرتتـا هـسـت پــای رفـتـنـی آزاد کـن مـرا
خـواری کـشـیدگـان بـه عـزیزی رسـند زودزان پـیشـتـر کـه یاد کـنی یاد کـن مـرا
گر داد من نمی دهی ای پـادشاه حـسـنیـکــبــاره پــایـمــال ز بــیـداد کــن مــرا
حـیف اسـت اگر چـه کذب رود بـر زبـان تـواز وعــده دروغ، دلــی شــاد کــن مــرا
پـیوسـتـه اسـت سـلسله خـاکیان بـه همبر هر زمین که سایه کنی، یاد کن مرا
شـایـد بــه گـرد قـافـلـه بــیـخــودان رسـمای پــیـر دیـر، هـمـتـی امـداد کـن مـرا
پــر کـن ز بــاده تــا خـط بــغـداد جــام مـنفــرمـانـروای خــطــه بــغــداد کــن مـرا
درمانده ام به دست دل همچو سنگ خودســرپــنـجــه تــصـرف فـرهـاد کـن مـرا
گشتـه است خون مرده جـهان ز آرمیدگیدیــوانــه قـــلــمــرو ایــجـــاد کــن مــرا
بـی حـاصـلی ز سـنگ ملامت بـود حـصـارچـون سـرو و بـیـد ز ثـمـر آزاد کـن مـرا
دارد بـه فـکـر صـائب مـن گـوش، عـالـمـییک ره تـو نیز گـوش بـه فـریاد کـن مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج