فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٣٠: چرا شاید چو ما شه زادگانیم

چــرا شــایـد چــو مـا شـه زادگـانـیـمکـه جـز صـورت ز یک دیگـر نـدانـیمچـو مـرغ خـانـه تـا کـی دانـه چـینـیمچـه شـد دریا چـو مـا مـرغـابـیانـیمبــرو ا…

چــرا شــایـد چــو مـا شـه زادگـانـیـمکـه جـز صـورت ز یک دیگـر نـدانـیم
چـو مـرغ خـانـه تـا کـی دانـه چـینـیمچـه شـد دریا چـو مـا مـرغـابـیانـیم
بــرو ای مــرغ خــانــه تــو چــه دانـیکه ما مرغان در آن دریا چه سانیم
مـزن بـر عـاشـقـان عـشـق تـشـنـیعتـو را چـه کـاین چـنینیم و چـنـانیم
چـنـینیم و چـنـان و هر چـه هسـتـیماســیـر دام عـشــق بــی امـانـیـم
چــرا از جــهــل بــر مــا مــی دوانــینه گـردون را چـنین مـا مـی دوانیم
عــجــب نـبــود اگــر مــا را بــخــایـنـدکـه آتـش دیده و پـخـتـه چـو نـانیم
وگــر چــون گــرگ مـا را مـی درانـنـدچه چاره چون به حکم آن شبـانیم
چــو چــرخ انـدر زبــان هـا اوفـتــادیـمچـو چـرخ بـی گـنـاه و بـی زبـانـیم
حــریـف کـهـربــایـیـم ار چــو کـاهـیـمنـه در زنـدان چــو کـاه کـاهـدانـیـم
نـــتــــانـــد بــــاد کــــاه مـــا ربــــودنکــه مـا زان کــهـربــا انـدر امـانـیـم
تـــو را بـــاد و دم شـــهـــوت ربـــایــدنه ما کـه کـهربـای عـقـل و جـانیم
خمش کن کاه و کوه و کهربا چیستکـه آنـچ از فـهم بـیرون اسـت آنیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج