فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٣٠: مرا ز لاله چراغ نظر شود روشن

مـرا ز لــالــه چــراغ نـظــر شــود روشــنز قرب سـوخـتـه جـانان شرر شود روشنچــو آتــش جــگــر لـعــل، بــی زوال بــودچـراغ هر که بـه خـون جـگر شـود ر…

مـرا ز لــالــه چــراغ نـظــر شــود روشــنز قرب سـوخـتـه جـانان شرر شود روشن
چــو آتــش جــگــر لـعــل، بــی زوال بــودچـراغ هر که بـه خـون جـگر شـود روشـن
ز بـس گرفتـه ز نادیدنی شده اسـت دلمز زنـگ، آیـنـه ام بــیـشــتــر شـود روشـن
ز حـرف سـرد دل ما چـو غنچـه بـگشـایدچـراغ مـا بـه نسـیم سـحـر شـود روشـن
دلی که تـیره ز اوضاع روزگار شده اسـتدر آفــتــاب قــیـامـت مـگـر شــود روشــن
به گرمخونی من خسته ای ندارد عشقچـو شمع از رگ من نیشـتـر شود روشن
گـره ز کــار دل مـن شــود بــه آبــلـه بــازچنان که چشم صدف از گهر شود روشن
نــکــرد گــرمــی پــرواز بــی پــر و بــالــمکجـا ز شـمع مرا بـال و پـر شـود روشـن؟
درین محـیط عنان را کشـیده دار چـو موجکـه از اسـتـادگـی آب گـهـر شـود روشـن
چــراغ هــر کــه ز دلــهــای گــرم افــروزدز آسـتـیـن صـبــا بــیـشـتــر شـود روشـن
ز رشک حـسن گلوسوز یار نیسـت بـعیدچـو شـمع سـبـز اگر نیشـکر شود روشن
ز عمر قسـمت ما نیسـت جـز زمان وداعچـو آن چـراغ که وقت سـحـر شود روشن
نرفت تـیرگی از دل بـه سـعـی ما صـائبمـگــر ز پــرتــو اهـل نـظــر شــود روشــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج