فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٢: صبح آمد و صحیفه مصقول برکشید

صـبــح آمـد و صـحــیـفـه مـصـقـول بــرکـشـیـدوز آســمـان ســپــیـده کـافــور بــردمـیـدصـوفـی چــرخ خــرقـه و شـال کـبــود خـویـشتــا جــایـگــاه نـاف…

صـبــح آمـد و صـحــیـفـه مـصـقـول بــرکـشـیـدوز آســمـان ســپــیـده کـافــور بــردمـیـد
صـوفـی چــرخ خــرقـه و شـال کـبــود خـویـشتــا جــایـگــاه نـاف بــه عــمـدا فــرودریـد
رومـی روز بــعـد هـزیـمـت چــو دســت یـافـتاز تـخـت ملک زنگی شـب را فـروکشـید
زان سـو که تـرک شـادی و هندوی غم رسـیدآمـد شـدیسـت دایم و راهیسـت ناپـدید
یـا رب سـپـاه شـاه حـبــش تـا کـجـا گـریـخـتنـاگـه سـپـاه قـیـصـر روم از کـجـا رسـیـد
زیــن راه نــابـــدیــد مــعـــمــا کـــی بـــو بـــردآنک از شراب عشق ازل خورد یا چـشید
حیران شدست شب که کی رویش سیاه کردحـیران شدست روز که خوبـش که آفرید
حـیران شـده زمـین کـه چـو نیمیش شـد گـیاهنیمی دگر چـرنده شد و زان همی چـرید
نـیـمـیـش شـد خـورنـده و نـیمـیـش خـوردنـینیمـی حـریص پـاکـی و نیمی دگـر پـلـید
شـب مرد و زنده گشـت حـیاتـسـت بـعد مرگای غم بـکش مرا که حـسینم تـوی یزید
گـوهـر مـزاد کــرد کــه ایـن را کــی مـی خــردکس را بـها نبـود همو خـود ز خـود خـرید
امــروز ســاقــیـا هـمــه مـهـمــان تــو شــدیـمهر شـام قـدر شـد ز تـو هر روز روز عـید
درده ز جــام بــاده کـه یـســقـون مـن رحــیـقکـانـدیـشـه را نـبـرد جـز عـشـرت جـدیـد
رنـدان تـشـنه دل چـو بـه اسـراف مـی خـورنـدخـود را چـو گـم کـنـنـد بـیابـنـد آن کـلـید
پــهـلـوی خــم وحــدت بــگــرفــتــه ای مـقــامبـا نوح و لوط و کرخی و شبـلی و بـایزید
خــامـوش کـن کـه جــان ز فـرح بــال مـی زنـدتا آن شراب در سر و رگ های جان دوید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج