فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٧٢: ای آنکه حسن صورت تو نیست در کسی

ای آنکه حسن صورت تو نیست در کسیمـعـنـی صـورت تــو نـدانـسـت هـرکـسـیای بــهـر روی خــویـش ز مــا کــرده آیـنــهنـشـنیده ام کـه آینـه کـرد از صـور کـسـ…

ای آنکه حسن صورت تو نیست در کسیمـعـنـی صـورت تــو نـدانـسـت هـرکـسـی
ای بــهـر روی خــویـش ز مــا کــرده آیـنــهنـشـنیده ام کـه آینـه کـرد از صـور کـسـی
این طـرفـه تـر کـه از نظـرم رفـتـه ای و بـازغـیـر تــو مـی نـیـایـدم انـدر نـظـر کـســی
کــار مـرا حــوالـه بــدیـگـر کــســی مـکـنکـنـدر جـهـان بـجـز تـو نـدارم دگـر کـسـی
در عـالمی که خـلق در آن جـمله بـنده اندسـلطـان شـد ار تـرا نظـر افتـاد بـر کسـی
گــرد از وجــود خــاکــی عــاشــق بـــرآوردچـون اوفـتـاد آتـش عـشـق تـو در کـسـی
شـب را بـدم چـو روز کـند روز را چـو شـباز شـوق (تـو) گر آه کند در سـحـر کسـی
روزی لـبــش بآه نـدامـت کـنـنـد خــشــکگـر بـهر تـو شـبـی نکـنـد دیده تـر کـسـی
خـاک درت بــمـلـک دو عـالـم نـمـی دهـمچـیزی بـجـان خـرد نـفـروشـد بـزر کـسـی
کـس بـی عـنـایت تـو بـتـو در نـمـی رسـدبـی لشـکـر تـو بـر تـو نیابـد ظـفـر کـسـی
آن کـو ز جــان بــکـرد قـدم راه تــو بــرفــتای راه تــو بــپــای نـبــرده بــســر کـسـی
اندر طـریق عشـق تـو مردن سـلامتـسـتوای ار سـلیم عـود کند زین سـفـر کسـی
جـویای ملک عـشـقـت اگر چـه بـود فـقـیراو مـحـتـشـم بـود نبـود مـخـتـصـر کـسـی
در رزمــگــاه هــمــت رســـتـــم نــبـــرد اونی سـام سیم چـیزی و نی زال زر کسی
تـا خـاک و زر بـسـنگ سویت نکرد راسـتدر عشـق تـو نگشـت چـو زر نامور کسـی
لفظیسـت شعر بـنده و معنیش جـمله تـودر شـعـر ذکـر تـو نـکـنـد ایـن قـدر کـسـی
از شـعـرها کـه گفـتـم و از نیکـوان کـه دیدخوشتر حدیث تست و تویی خوبتر کسی
اندر طـریق وصـف تـو ای تـو بـرون ز وصـفرفـتـم چـنـانک نیسـت مـرا بـر اثـر کـسـی
در نظـم شـعـر چـون بـزبـان درفـشـان کندتـا سـینه چـون صـدف نکند پـرگهر کسـی
گـویـنـده حــدیـث تــرا مـن بــدیـن سـخـنکـردم خـبــر کـه از تـو نـدارد خـبـر کـسـی
این نـوعـروس غـیـب کـه از پـرده رو نـمـودبـنگر، بـپوش عیب چو من بـی هنر کسی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج