فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٢٩: ز نور شمع چه مقدار جا شود روشن؟

ز نور شـمـع چـه مـقـدار جـا شـود روشـن؟خـوش آن چـراغ کز او هر سرا شود روشنبـه گرد دیر و حرم دل بـه دست می گردیمچــراغ مـرده مــا تــا کــجــا شــود رو…

ز نور شـمـع چـه مـقـدار جـا شـود روشـن؟خـوش آن چـراغ کز او هر سرا شود روشن
بـه گرد دیر و حرم دل بـه دست می گردیمچــراغ مـرده مــا تــا کــجــا شــود روشــن
چــه غــم ز تــیـرگــی خــانــه صــدف دارد؟دلی کـه همچـو گهر از صـفـا شـود روشـن
ز تــنـدبــاد حــوادث نـمـی شـود خــامـوشدلـی کـه از نـفـس گـرم مـا شــود روشــن
چـنان بـه سـرعت ازین تـیره خـاکدان گذرمکه شمع کشته ام از نقش پا شود روشن
چنین که تیره شده است از غبار خاطر منمـگـر بـه صـبـح قـیامـت هـوا شـود روشـن
غــبــار حــادثــه از یـکـدگـر نـمـی گـســلـدچــگـونـه آیـنـه ســیـنـه هـا شـود روشـن؟
مــگــر ز پــرتــو اقــبــال ذره پــرور عــشــقچـراغ صائب بـی دسـت و پـا شود روشـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج