فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٧٢٨: از بس گرفت تنگی دل در میان مرا

از بـــس گــرفــت تــنــگــی دل در مــیــان مــرادر کـام هـمـچـو غـنـچـه نـگـردد زبـان مـرادام و قــــفــــس مــــگــــر ز دل مــــن بــــرآوردخـاری ک…

از بـــس گــرفــت تــنــگــی دل در مــیــان مــرادر کـام هـمـچـو غـنـچـه نـگـردد زبـان مـرا
دام و قــــفــــس مــــگــــر ز دل مــــن بــــرآوردخـاری کـه می خـلد بـه دل از آشـیان مرا
تــا هـسـت آب تــلـخ دریـن بــحـر، چـون صـدفدر پــیــش ابـــر بـــاز نــگــردد دهــان مــرا
از راســت خــانـگـی ز شــکــاری کـه افــکــنـمخـمـیـازه ای ز دور بــود چــون کـمـان مـرا
چــون تــیـر ز اشـتــیـاق خـدنـگ تــو زیـر خــاکآورد پـــر بـــرون قــلــم اســتــخــوان مــرا
رزقی که هست خون جگر خوردن است و بساز ســـیـــر لـــالـــه زار چـــو آب روان مـــرا
در رهـــگـــذار ســـیــل حـــوادث ز کـــاهــلـــیدر سـنـگ رفـتــه پــای ز خـواب گـران مـرا
سبـزست ازان همیشه نهالم که همچـو شمعدر دل هر آنـچـه هسـت بـود بـر زبـان مـرا
چــون غــنـچــه از گـرفـتــگـی دل دریـن چــمـنیارای حـرف نیسـت بـه چـنـدین زبـان مـرا
گـل هـرزه خــنـد و بــلـبــل بــی درد هـرزه نـالچون دل شود شکفته درین گلستان مرا؟
صــائب گـرفــتــه ام ز جــهـان کــنـج عــزلـتــیاز خـامـه خـودسـت هـمـین همـزبـان مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج