فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٧٢٧: از بس گرفت تنگی دل در میان مرا

از بــس گــرفــت تــنـگـی دل در مـیـان مـرادر کـام هـمـچـو غـنـچـه نـگـردد زبــان مـرااز بــال ســعــی قـوت پــرواز رفــتــه اســتورنـــه دهـــان مـــ…

از بــس گــرفــت تــنـگـی دل در مـیـان مـرادر کـام هـمـچـو غـنـچـه نـگـردد زبــان مـرا
از بــال ســعــی قـوت پــرواز رفــتــه اســتورنـــه دهـــان مـــار بـــود آشـــیـــان مـــرا
از فـکـر رزق، چـاک چـو گـنـدم بـه دل فـتـادافـکـنـد در تــنـور صــد انـدیـشــه نـان مـرا
خال تـو هر چه می بـرد از کیسه من استایـن دزد یـافـتــه اســت دریـن کـاروان مـرا
بـــرد از دلــم هــوای وطـــن را خـــیــال دورفــکــر غــریـب، کــرد غــریـب جــهـان مـرا
از آسـتـان دل بـه چـه جـانـب سـفـر کـنـم؟شـهپـر شـکسـتـه اسـت درین آشیان مرا
در شــکــر نـاوک تــو چــرا کـوتــهـی کـنـم؟پــرورده اسـت مـغـز ازیـن اسـتـخـوان مـرا
نـاف مـرا بــه تــیـغ خــمـوشـی بــریـده انـدنـتـوان گـره گـشـود بــه تـیـغ از زبــان مـرا
شهباز من ز دست شهان طعمه می خوردنتوان چو سگ فریفت به هر استخوان مرا
رحـمـی کـز اشـتـیـاق قـد چـون خـدنـگ تـوخـمیازه خـانه کـرد بـه دل چـون کـمان مرا
از انــتـــظـــار دیــده یــعــقــوب بـــاخـــتـــنیـک چــشــمـه مــتــاع بــود از دکــان مـرا
صـائب شـود شـکـفـتـه گل از ناله های مندامـن کـشـان بـه بــاغ بـرد بــاغـبــان مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج