فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٧٢٦: مباش درصدد بی شمار خندیدن

مــبــاش درصــدد بــی شــمــار خــنــدیــدنکه صبـح بـاخـت نفس از دوبـار خـندیدندل از گـشـایش لـبـها چـو پـسـتـه نگـشـایدخوش است از ته دل غنچه وار خندی…

مــبــاش درصــدد بــی شــمــار خــنــدیــدنکه صبـح بـاخـت نفس از دوبـار خـندیدن
دل از گـشـایش لـبـها چـو پـسـتـه نگـشـایدخوش است از ته دل غنچه وار خندیدن
یــکــی هــزار کـــنــد نــقـــد زنــدگــانــی رابـه روی سوختـگان چـون شرار خندیدن
جـهان بـه چـشم حسودان سیاه می سازدچــو لـالـه بــا جــگـر داغــدار خــنـدیـدن
درآ بـه عالم سـخـتـی کشـان و عشرت کنکه ریختـه است درین کوهسار خندیدن
بـــود گـــشـــادن آغـــوش در وداع حـــیــاتدریــن زمــانــه نــاپـــایــدار خـــنــدیــدن
فریب عشرت دنیا مخور که بی دردی استبـرون نـرفـتـه ازین نـه حـصـار خـنـدیـدن
نـــمـــود آب عـــقـــیـــق تـــرا غـــبـــارآلـــودز زیـر لـب بــه مـن خـاکـسـار خـنـدیـدن
دهان غـنچـه و چـشـم سـتـاره و لب صـبـحگـذاشـتــنـد بــه آن گـلـعـذار، خـنـدیـدن
خــبــر نـیـافـتــه ز انـجــام کـار خــود صــائبز غـفـلـت اسـت در آغـاز کـار خـنـدیـدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج