فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٢٦: بیا امروز ما مهمان میریم

بــیـا امــروز مــا مـهـمــان مـیـریـمبـیـا تـا پـیش مـیر خـود بـمـیریمز مـرگ مــا جــهـانـی زنـده گــرددازیـرا مـا نـه قــربــان حــقـیـریـمبـه مـرغـ…

بــیـا امــروز مــا مـهـمــان مـیـریـمبـیـا تـا پـیش مـیر خـود بـمـیریم
ز مـرگ مــا جــهـانـی زنـده گــرددازیـرا مـا نـه قــربــان حــقـیـریـم
بـه مـرغـی جـبـرئیلـی را بـبـنـدیمبـه جـانی ما جـهانی را بـگیریم
سـبـو بـدهـیم و دریایی سـتـانـیمچـرا ما از چـنین سـودی نفیریم
غـلـام مـاسـت ازرق پـوش گـردونغلام خویشتـن را چـون اسیریم
چـو ما شیریم و شیر شیر خوردیمچـرا چـون یوز مـفـتـون پـنـیـریـم
خمش کن نیست حاجت وانمودنبه پیش تیر باشی گر چه تیریم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج