فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٧٢٥: پیچیده درد هجر تو بر یکدگر مرا

پــیـچـیـده درد هـجــر تــو بــر یـکـدگـر مـراشـایـد غـلـط بـه نـامـه کـنـد نـامـه بــر مـرااز هیچ کس مرا گله ای نیسـت چـون گهرکز آب خـود شده است گره …

پــیـچـیـده درد هـجــر تــو بــر یـکـدگـر مـراشـایـد غـلـط بـه نـامـه کـنـد نـامـه بــر مـرا
از هیچ کس مرا گله ای نیسـت چـون گهرکز آب خـود شده است گره سخـت تـر مرا
چــون نـور آفــتــاب، پــر و بــال مـن شــودهـر چــنـد روزگــار کــنـد پــی ســپــر مــرا
بــاشـد ز چـشـم مـور، مـرا بــاغ دلـگـشـاآیـد جـهـان ز بــس بـه نـظـر مـخـتـصـر مـرا
چون منتهای طلب من محو گشتـن استهــر مــوجــه ســراب شــود راهــبـــر مــرا
چـون تـیر، تـا هدف نـکـنم هیچ جـا مـقـامبـیـچـاره رهـروی کـه شـود هـمـسـفـر مـرا
تــا بــود چـون حـبــاب سـبــکـبــار زور قـمبــــاد مـــراد بــــود ز مـــوج خــــطـــر مـــرا
چندان که موی بـیش ز پـیری شود سفیدکـوتــه شـود امـیـد چـو شـمـع سـحـر مـرا
در هـیچ جـا قـرار ز شـوخـی نـمـی کـنـینـظـاره تــو ســاخــت پــریـشــان نـظـر مـرا
شستـم ز گریه دست که غیر از گداخـتـنچون شمع نیست حاصلی از چشم تر مرا
عـشـقـم چــنـان ربــود کـه دنـیـا و آخــرتافـتــاد چــون دو قـطـره اشـک از نـظـر مـرا
صائب ز هوش ناقص خود می کشم ملالخـوشـوقـت بـاد آنـکـه کـنـد بـی خـبـر مـرا
صائب بـه اهل عشـق بـود روی حـرف مندل وا شـود ز سـوخـتـگـان چـون شـرر مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج