فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٢٥: ز سینه غم به می ناب می توان چیدن

ز سینه غم بـه می ناب می تـوان چیدنگـل نـشـاط ازیـن آب مـی تــوان چــیـدن(چراغ عیش به می زنده می توان کردنگل از شـکوفه مهتـاب می تـوان چـیدن)بـه یک تـر…

ز سینه غم بـه می ناب می تـوان چیدنگـل نـشـاط ازیـن آب مـی تــوان چــیـدن
(چراغ عیش به می زنده می توان کردنگل از شـکوفه مهتـاب می تـوان چـیدن)
بـه یک تـرشـح سـاغـر، ز چـهره سـاقیهـزار لـالـه ســیـراب مـی تــوان چــیـدن
فـروغ روی تـو حـیـرت اگـر بـه طـرح دهـدبـه روی آینـه سـیمـاب مـی تـوان چـیدن
درین سـتـمکده صـائب بـه غیر داغ نفاقچه گل ز صحبت احباب می توان چیدن؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج