فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٧٢٤: خوش است فصل بهاران شراب نوشیدن

خـوش اسـت فـصـل بـهـاران شـراب نـوشـیدنبـه روی سـبـزه و گـل همـچـو آب غـلـطـیدنجـهـان بــهـشـت شـد از نـوبــهـار، بــاده بــیـارکـه در بـهشـت حـلال اس…

خـوش اسـت فـصـل بـهـاران شـراب نـوشـیدنبـه روی سـبـزه و گـل همـچـو آب غـلـطـیدن
جـهـان بــهـشـت شـد از نـوبــهـار، بــاده بــیـارکـه در بـهشـت حـلال اسـت بـاده نوشـیدن
کنون که شیشه می مالک الرقاب شده استز عـقـل نـیسـت سـر از خـط جـام پـیـچـیدن
دو نـعـمـت اسـت کـه بـالـاتـرین نعـمـتـهاسـتشــراب خــوردن و در پــای یـار غــلــطــیـدن
پــیـالــه از کــف ســاقــی بــه نـاز مـی گــیـرمدریـن بــهــار کــه دارد دمــاغ گــل چــیــدن؟
بـه غـیر عـشـق کـه هر روز سـخـت تـر گـردیدکــدام کــار کـه آســان نـشــد بــه ورزیـدن؟
لـبــاس شـهـرت شـمـع اسـت جـامـه فـانـوسبـه راز عـشـق محـال اسـت پـرده پـوشـیدن
بـــه اشــک و آه اگــر دســتــرس بـــود صــائبخوش است دامن شب را به دست پیچیدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج