فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٢٤: بیا کامروز شه را ما شکاریم

بــیـا کــامـروز شــه را مـا شــکـاریـمسـر خـویش و سـر عـالـم نـداریمبــیـا کـامـروز چـون مـوسـی عـمـرانبــه مــردی گــرد از دریــا بــرآریــمهمه شـب …

بــیـا کــامـروز شــه را مـا شــکـاریـمسـر خـویش و سـر عـالـم نـداریم
بــیـا کـامـروز چـون مـوسـی عـمـرانبــه مــردی گــرد از دریــا بــرآریــم
همه شـب چـون عصـا افتـاده بـودیمچـو روز آمد چو ثـعبـان بـی قراریم
چـو گـرد سـینـه خـود طـوف کـردیـمیـد بــیـضـا ز جـیـب جــان بــرآریـم
بـدان قـدرت که ماری شـد عـصـاییبه هر شب چون عصا و روز ماریم
پــی فــرعــون ســرکـش اژدهـایـیـمپــی مـوسـی عـصـا و بــردبــاریـم
بــه هـمـت خـون نـمـرودان بــریـزیـمتـو این منگر که چون پـشه نزاریم
بــرافــزایـیـم بــر شــیـران و پــیـلــاناگـر چــه در کــف آن شــیـر زاریـم
اگـر چـه هـمـچـو اشـتـر کـژنـهـادیـمچـو اشـتـر سـوی کعـبـه راهواریم
بــه اقــبـــال دوروزه دل نــبـــنــدیــمکـه در اقـبــال بــاقـی کـامـکـاریـم
چـو خـورشـید و قـمر نزدیک و دوریمچـو عشـق و دل نهان و آشـکاریم
بـرای عشق خـون آشام خـون خـوارسـگانش را چـو خـون اندر تـغاریم
چو ماهی وقت خاموشی خموشیمبـه وقـت گـفـت مـاه بـی غـبـاریم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج