فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٧٢٣: من و تو دوش شب بیدار بودیم

من و تو دوش شب بـیدار بـودیمهمه خفتند و ما بر کار بودیمحـریـف غـمـزه غـمـاز گـشـتــیـمبـه پـیـش طـره طـرار بــودیـمبــیـا تـا ظـاهـر و پـیـدا بــگـویـ…

من و تو دوش شب بـیدار بـودیمهمه خفتند و ما بر کار بودیم
حـریـف غـمـزه غـمـاز گـشـتــیـمبـه پـیـش طـره طـرار بــودیـم
بــیـا تـا ظـاهـر و پـیـدا بــگـویـیـمکه بـا عشق نهانی یار بودیم
اگر چه پیش و پس آن جا نگنجدبـه پـیش صـانـع جـبـار بـودیم
عـجـب نـبــود اگـر مـا را نـدیـدنـدکه ما در مخـزن اسرار بـودیم
بـــیــاوردیــم درهــا ارمــغـــانــیکه یعنی ما به دریابـار بـودیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج